راهنما کد دستوری ایرانسل

عملیات

کد دستوری

انتخاب حالت پخش تک آهنگی #1*1*777* انتخاب حالت پخش چند آهنگی #2*1*777* مشاهده آلبوم #2*777* مشاهده فهرست پخش پیش فرض #3*777* خرید #کد آهنگ*4*777* حذف #کد آهنگ*5*777* جایگزینی رایگان #کد آهنگ جایگزین*کد آهنگ موجود*6*777* جستجو ی آهنگ #کد آهنگ*7*777* غیرفعال سازی موقت #2*8*777* فعال سازی مجدد #1*8*777*

/ 0 نظر / 30 بازدید